Regulamin

Strony internetowej https:miejscepsychoterapii.pl

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;
2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca z Administratorem umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, której przepisy nadają część praw konsumenta.
3. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://miejscepsychoterapii.pl
4. Administrator- Miejsce Psychoterapii Laboratorium Psychologii Procesu, Jara 5g m. 9; 02-987 Warszawa; NIP: 7271979353
5. Specjalista- osoba, która w ramach współpracy z Administratorem udziela Konsultacji.
6. Konsultacja– usługa umożliwiająca Klientowi uzyskanie od Specjalisty porady dotyczącej zdrowia psychicznego lub kariery zawodowej. Usługa jest świadczona przez Specjalistę w siedzibie Administratora lub poprzez komunikator internetowy- ZOOM

§ 2
Postanowienia wstępne

1. Za pośrednictwem Sklepu, Administrator zapewnia Klientowi możliwość zawarcia umowy o świadczenia usług z zakresu poradnictwa terapii oraz współpracy psychologicznej.
2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Administratora, Specjalistów i Klientów.
3. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczające są:
– Dostęp do Internetu,
– Standardowy system operacyjny,
– Standardowa przeglądarka internetowa,
– Posiadanie aktywnego adresu e-mail.
4. Klient nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
5. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
6. Wszystkie ceny Konsultacji podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§ 3
Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Za pośrednictwem Sklepu, Administrator świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną.
2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Administratora jest umożliwienie Klientowi złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia z Administratorem umowy. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie.
3. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Klienta nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o świadczenie usług.
4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
5. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Klient powinien poinformować Administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
6. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: agnieszka@miejscepsychoterapii.pl;
7. W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Administrator będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

 

§ 4
Składanie zamówienia

1. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez kliknięcie przycisku “Zarezerwuj wizytę”.
2. Po wybraniu Specjalisty oraz usługi w ramach podstrony w ramach usług “Booksy” Klient zostanie przeniesiony na podstronę z wyborem godziny Konsultacji.
3. W ramach następnej podstrony (Krok 3) Klient wypełnia formularz.
4. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia: imienia, nazwiska, adresu email oraz numeru telefonu. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Klient powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Klient może skontaktować się z Administratorem.
5. Po kliknięciu w przycisk „Dalej” Klient zostanie przekierowany na stronę podsumowania rezerwacji. Po dokonaniu rezerwacji Klient ma obowiązek potwierdzenia rezerwacji w ramach wiadomości otrzymanej na podany adres email.
5a.W zależności od przedmiotu zamówienia, między Klientem a Administratorem może zostać zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną lub też rezerwacja usługi świadczonej w siedzibie Administratora.
6. W formularzu zamówienia (dostępnego w ramach narzędzia nakiedy.pl) Klient musi podać prawdziwe dane osobowe. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Administrator zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Administratora co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Administratora. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Administratorowi na podjęcie kontaktu z Klientem, Administrator udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.
7. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Administrator nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 4 powyżej.

 

§5
Konsultacje

1. W ramach Sklepu, Klient ma możliwość wybrania Konsultacji w zakresie konsultacji biznesowych oraz konsultacji terapeutycznych.
2. Przebieg współpracy w ramach konsultacji został opisany na stronie w zakładce „Oferta”. W ramach zakładki opisane są tam wszystkie formy współpracy.
3. Rezerwacja terminu następuje po wybraniu terminu konsultacji i jej potwierdzeniu poprzez kliknięcie odpowiedniego linka w otrzymanej wiadomości na adres email podany w ramach procesu rezerwacji..
4. W zależności od typu Konsultacji:
– W przypadku konsultacji online: Klient otrzymuje link do spotkania na podany adres mailowy w ramach dokonania rezerwacji;
– W przypadku wizyty stacjonarnej powinien stawić się w siedzibie Administratora najpóźniej na 5 min przed umówioną Konsultacją.
5. Klient ma możliwość rezygnacji z wizyty najpóźniej na 48 godzin przed umówioną Konsultacją.
6. Administrator oraz Specjaliści współpracujący z Administratorem posiadają odpowiednie kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz posiada kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych w dziedzinie medycyny.
7. Klient jest świadomy, że usługi świadczone przez Administratora nie dają gwarancji uzyskania założonych i oczekiwanych przez Klienta skutków.
8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie skutki wynikające z nieodpowiedniego stosowania zaleceń przygotowanych przez Specjalistę. Klient jest świadomy, że niestosowanie się przez niego lub wybiórcze stosowanie się do uzyskanych zaleceń może przynieść negatywny skutek pod kątem stanu zdrowia, a nawet życia.
9. Klient jest również świadomy, że zatajanie informacji bądź podanie nieprawdziwych informacji na temat swojego stanu zdrowia, stylu życia, przyjmowanych leków czy suplementów może negatywnie wpłynąć na stan zdrowia. Administrator nie ponosi za to odpowiedzialności.
10. Wszystkie informacje, które Administrator uzyskuje w trakcie świadczenia Usług dla Klienta, objęte są tajemnicą bezterminowo i nie są przekazywane osobom trzecim.
11. Warunkiem przystąpienia do współpracy z Administratorem jest zaakceptowanie Regulaminu.

 

§ 6
Dostawa i płatność

1. Płatność jest dokonywana przez Klienta przed Konsultacją w siedzibie Administratora. W przypadku usługi online płatność dokonywana jest przed konsultacją na wskazany przez Administratora nr konta bankowego.
2. Realizacja Konsultacji zależy od jej typu Konsultacji oraz wpłaty wynagrodzenia. Wszelkie informacje na temat wymagań i dalszych kroków, Klient otrzyma w wiadomości po opłaceniu zamówienia. Dostępne są one również w ramach zakładki “Oferta”.

 

§ 7
Prawa własności intelektualnej

1. Administrator poucza niniejszym Klienta, że treści zawarte w Sklepie oraz w ramach Konsultacji objęte są ochroną prawa autorskiego.
2. Prawa autorskie majątkowe i osobiste co do treści dystrybuowanych za pomocą Serwisu należą do Administratora.
3. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

 

§ 8
Odstąpienie od umowy Konsumenta

1. Konsument, który zawarł ze Administrator umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych).
2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od umowy.
3. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Klientowi wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do treści cyfrowych.
4. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Administratora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
5, Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

§ 9
Odpowiedzialność za wady

1. Administrator ma obowiązek dostarczyć Klientowi treść cyfrową oraz usługę wolną od wad.
2. Administrator jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedana treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
3. Jeśli Klient stwierdzi wadę treści cyfrowej, powinien poinformować o tym Administratora, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
4. Klient może kontaktować się ze Administratora zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
5. Administrator ustosunkuje się do składanej przez Klienta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje związane z podaniem przez Klienta niepełnych błędnych informacji o stanie zdrowia, zatajenia istotnych faktów, bądź nieprzedstawienia wszystkich wymaganych dokumentów, a także wyników badań czy też niestosowanie zaleceń podczas konsultacji.
7. Konsultacja nie stanowi udzielenia pomocy, porady lub opinii lekarskiej, ani orzeczenia o stanie zdrowia w rozumieniu Ustawy o Zawodzie Lekarza. Konsultacja nie stanowi także działalności leczniczej ani świadczenia zdrowotnego w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Działalności Leczniczej.
8. Konsultacja nie zastępuje bezpośredniej wizyty u lekarza. Jeżeli istnieją wątpliwości co do stanu zdrowia oraz ewentualnych przeciwwskazań do stosowania zaleceń Specjalisty, na którymkolwiek z etapów należy zasięgnąć opinii lekarza. Zaleca się, aby przed przystąpieniem do jakiejkolwiek aktywności ruchowej oraz przed zastosowaniem jakiejkolwiek terapii, zasięgnąć porady lekarza. Terapia, nie może zastąpić Klientowi konsultacji u lekarza specjalisty czy leków.

 

§ 10
Dane osobowe i pliki cookies

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Administrator.
2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu obsługi zamówień, konta użytkownika oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami.
3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://miejscepsychoterapii.pl/polityka-prywatnosci.

 

§ 11
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Administrator wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
– zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
– zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Administratorem,
– skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 12
Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
2. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Administratora. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych.
3. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10.07.2023 r.

Facebook
Instagram
YouTube